Regulamin

Regulamin Kursu Inteligentny Inwestor 2021

 

 

§ 1
KURS

 

Kurs Inteligentny Inwestor 2021 został przygotowany dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o rynkach finansowych.

Kurs jest organizowany przez spółkę

INDEPENDENT ASSET LTD

21 NAVIGATION BUSINESS VILLAGE

PR2 2YP ASHTON-ON-RIBBLE, PRESTON, LA

Wielka Brytania

zwaną w dalszej części Organizatorem. Autorem Kursu jest Trader21.

Kurs dostępny jest w dwóch pakietach: pakiet Standard i pakiet Premium. Szczegóły obu pakietów znajdują się w ofercie na stronie sprzedażowej oraz w FAQ.

Kurs sprzedawany jest w wersji biernej. Oznacza to, że wszystkie elementy szkolenia zostały już nagrane i opublikowane.

Podczas Kursu osoba, która zakupiła Kurs (zwana w dalszej części Uczestnikiem) będzie miała dostęp do lekcji wideo, prac domowych (testów) i webinarów zgodnie z zakupionym pakietem.

W przypadku sprzedaży biernej, która rozpocznie się 19.01.2022 roku, materiały będą dostępne nie krócej niż do 31.12.2024r.

Uczestnicy pakietu Premium będą mieli czas na wykorzystanie 3 miesięcznego darmowego dostępu do pakietu Kopiowania Ruchów Tradera. Aktywacji Kopiowania można dokonać w dowolnym momencie. Uczestnicy mający już aktywny pakiet Kopiowania będą mogli go przedłużyć o 3 miesiące.

 

 

§ 2
PŁATNOŚCI

 

Uczestnictwo w Kursie jest płatne.

Cena za uczestnictwo w Kursie wynosi:

•   w przypadku pakietu Standard 3950 zł (w pierwszej turze przedsprzedaży 2950 zł, a w drugiej - 3450 zł)

•   w przypadku pakietu Premium 6450 zł,  (w pierwszej turze przedsprzedaży 4950 zł, a w drugiej - 5450 zł)


Pierwsza tura przedsprzedaży trwa do 9 lutego 2022 roku do godziny 23:59. Druga tura przedsprzedaży trwa do 20 lutego 2022 roku do godziny 23:59.

Dostęp do Kursu następuje wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty. Weryfikacja płatności i potwierdzenie udziału Uczestnika w Kursie następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Organizatora u pośrednika finansowego, co może potrwać do 48 godzin.

Aktywacja konta Uczestnika następuje po zaksięgowaniu wpłaty.

Rozliczenia transakcji w PLN przeprowadzane są za pośrednictwem szybkich płatności T-Pay (szybkie przelewy i Blik).

Dane osobowe Uczestników są przekazywane podmiotom pośredniczącym w rozliczaniu wyłącznie w celu prawidłowego wykonania usługi.

Faktury wysyłane są do Uczestników w formie elektronicznej, o ile Uczestnik podczas rejestracji wybierze odpowiednią opcję i wprowadzi dane, które mają być uwzględnione na fakturze. Organizator wystawia faktury bez VAT.

 

 

§ 3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Informacje przedstawione podczas Kursu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

  

Organizator ani autor Kursu nie jest doradcą inwestycyjnym. 

Kurs jest oparty o wiedzę oraz poglądy autora i Organizatora, jego subiektywne opinie i interpretacje, według stanu na dzień przeprowadzenia Kursu. 

Organizator ani autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji przekazanych podczas Kursu. 

Dane prezentowane podczas Kursu zostały sporządzone przez autora i Organizatora z rzetelnością, kompletnością i należytą starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności oraz na podstawie ogólnodostępnych informacji uznanych przez autora i Organizatora za wiarygodne. 

Autor ani Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ewentualne negatywne następstwa korzystania z danych, którymi się posługuje, w szczególności w przypadku, gdyby informacje, na których oparto się przy przeprowadzeniu Kursu, okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. 

Kurs nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, prognoza czy projekcja cenowa jest właściwa. Korzystając z Kursu nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym. 

Wszelkie decyzje inwestycyjne są podejmowane przez Uczestnika Kursu indywidualnie, na własny rachunek i odpowiedzialność. Organizator i autor wskazują jedynie aktywa finansowe, na które Uczestnik Kursu może, lecz nie musi zwrócić uwagę w zakresie własnego niezależnego procesu decyzyjnego. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji, każdy Uczestnik powinien indywidualnie określić jej potencjalne ryzyko, możliwe korzyści oraz straty z nią związane, jak również jej charakter, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe. 

Organizator oraz autor nie zatajają żadnych informacji, które posiadają, a których brak może spowodować szkody w mieniu Uczestnika. Opinie prezentowane podczas Kursu odnoszą się do przyszłości oraz sytuacji obiektywnie niepewnych. 

 

 

§ 4
REKLAMACJE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Organizator i autor zobowiązują się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Organizator i autor nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Kursu wywołane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Uczestników. 

Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Uczestnika Kursu poprzez zgłoszenie problemu Organizatorowi na adres poczty elektronicznej. 

Rezygnację z uczestnictwa w Kursie należy zgłosić mailowo na adres kontakt@inteligentnyinwestor.pl. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych. 

Konto Uczestnika zostaje aktywowane po dokonaniu płatności oraz wyraźnym wyrażeniu zgody na aktywację Kursu przed upływem terminu odstąpienia od umowy oraz potwierdzeniu przez Uczestnika, że został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

Po aktywacji konta Uczestnika zwrot kosztów z tytułu odstąpienia od umowy nie jest możliwy, zgodnie z Prawem Konsumenta art. 38 pkt. 13. 

 

 

§ 5
PRAWA AUTORSKIE

 

Wszelkie materiały szkoleniowe przeznaczone są wyłącznie dla konkretnych odbiorców. Dalsza reprodukcja czy udostępnianie materiałów osobom trzecim jest ściśle zabroniona. Za złamanie praw grozi grzywna bądź kara pozbawienia wolności do lat 2. 

W przypadku upublicznienia materiałów szkoleniowych na serwisach umożliwiających wymianę treści w formie elektronicznej lub udostępniania materiałów w inny sposób autor Kursu wystąpi o odszkodowanie na drodze cywilnej. Wartość odszkodowania w takim przypadku szacuje się na nie mniej niż 100 tys. EUR.  

 

 

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Organizatora bez podawania przyczyn. Do spraw rozpoczętych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu, ma zastosowanie odpowiednia poprzednia wersja Regulaminu.  

W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Uczestnik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić o takiej decyzji. 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator Kursu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Kursu. 

Kurs jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie Kursu, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).