Regulamin

Regulamin Kursu Inteligentny Inwestor

 

 

§ 1
KURS

 

Kurs Inteligentny Inwestor został przygotowany dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o rynkach finansowych.

Kurs jest organizowany przez spółkę:

Independent Trader Holding AG
Haldenstrasse 5,
6340, Baar
Szwajcaria

zwaną w dalszej części Organizatorem. Autorem Kursu jest Trader21.

Kurs dostępny jest w 3 pakietach:

  • Pełny Pakiet dla nowych Uczestników
  • Aktualizacja dla Uczestników, którzy zakupili Kurs Inteligentny Inwestor 2021 w wersji Standard – nazywana dalej Upgrade Standard
  • Aktualizacja dla Uczestników, którzy zakupili Kurs Inteligentny Inwestor 2021 w wersji Premium – nazywana dalej Upgrade Premium

Szczegóły znajdują się w ofercie na stronie sprzedażowej oraz w FAQ.

Osoba, która zakupiła Kurs (zwana w dalszej części Uczestnikiem) będzie miała dostęp do lekcji wideo, prac domowych (testów) i webinarów zgodnie z zakupionym pakietem.

Materiały Kursu dla wszystkich Uczestników będą dostępne na okres 12 miesięcy od daty zakupu z możliwością bezpłatnego odnowienia dostępu po tym okresie na kolejny rok

W razie pytań bądź problemów użytkownik może skontaktować się z organizatorem telefonicznie (221 779 200) lub mailowo (kurs@inteligentnyinwestor.pl)

 

 

§ 2
PŁATNOŚCI

 

Uczestnictwo w Kursie jest płatne.

Cena za uczestnictwo w Kursie wynosi:

  • w przypadku Pełnego Pakietu 6750 zł (w pierwszej turze przedsprzedaży 4750 zł, a w drugiej - 5750 zł)
  • w przypadku Upgrade Standard 2500 zł, 
  • w przypadku Upgrade Premium 1250 zł, 

 

Pierwsza tura przedsprzedaży trwa do 14 listopada 2022 roku do godziny 23:59. Druga tura przedsprzedaży trwa do 30 listopada 2022 roku do godziny 23:59.

Dostęp do Kursu następuje wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty. Weryfikacja płatności i potwierdzenie udziału Uczestnika w Kursie następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Organizatora u pośrednika finansowego, co może potrwać do 48 godzin.

Aktywacja konta Uczestnika następuje po zaksięgowaniu wpłaty.

Rozliczenia transakcji w PLN przeprowadzane są za pośrednictwem szybkich płatności T-Pay (szybkie przelewy i Blik).

Dane osobowe Uczestników są przekazywane podmiotom pośredniczącym w rozliczaniu wyłącznie w celu prawidłowego wykonania usługi.

Faktury wysyłane są do Uczestników w formie elektronicznej, o ile Uczestnik podczas rejestracji wybierze odpowiednią opcję i wprowadzi dane, które mają być uwzględnione na fakturze. Organizator wystawia faktury z zerowym podatkiem VAT dla polskich rezydentów podatkowych.

 

 

§ 3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Informacje przekazywane w Produktach są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  

Organizator ani autor Produktów nie jest doradcą inwestycyjnym.

Produkty oparte o wiedzę oraz poglądy autora i Organizatora, jego subiektywne opinie i interpretacje, według stanu na dzień przeprowadzenia usług.

Organizator ani autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji przekazanych w ramach Produktu Kopiowanie Ruchów Tradera.

Dane prezentowane w Produkcie zostały sporządzone przez autora i Organizatora z rzetelnością, kompletnością i należytą starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności oraz na podstawie ogólnodostępnych informacji uznanych przez autora i Organizatora za wiarygodne.

Autor ani Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ewentualne negatywne następstwa korzystania z danych, którymi się posługuje, w szczególności w przypadku, gdyby informacje, na których oparto się przy tworzeniu Produktu, okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny.

Produkt nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, prognoza czy projekcja cenowa jest właściwa. Korzystając z Produktu nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym.

Wszelkie decyzje inwestycyjne są podejmowane przez Uczestnika indywidualnie, na własny rachunek i odpowiedzialność. Organizator i autor wskazują jedynie aktywa finansowe, na które Uczestnik może, lecz nie musi zwrócić uwagi w zakresie własnego niezależnego procesu decyzyjnego. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji, każdy Uczestnik powinien indywidualnie określić jej potencjalne ryzyko, możliwe korzyści oraz straty z nią związane, jak również jej charakter, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe.

Organizator oraz autor nie zatajają żadnych informacji, które posiadają, a których brak może spowodować szkody w mieniu Uczestnika. Opinie prezentowane w Produkcie odnoszą się do przyszłości oraz sytuacji obiektywnie niepewnych.

 

 

§ 4
REKLAMACJE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Organizator i autor zobowiązują się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Organizator i autor nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Kursu wywołane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Uczestników. 

Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Uczestnika Kursu poprzez zgłoszenie problemu Organizatorowi na adres poczty elektronicznej. 

Rezygnację z uczestnictwa w Kursie należy zgłosić mailowo na adres kontakt@inteligentnyinwestor.pl. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych. 

Konto Uczestnika zostaje aktywowane po dokonaniu płatności oraz wyraźnym wyrażeniu zgody na aktywację Kursu przed upływem terminu odstąpienia od umowy oraz potwierdzeniu przez Uczestnika, że został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

Po aktywacji konta Uczestnika zwrot kosztów z tytułu odstąpienia od umowy nie jest możliwy, zgodnie z Prawem Konsumenta art. 38 pkt. 13. 

 

 

§ 5
PRAWA AUTORSKIE

 

Wszelkie materiały szkoleniowe przeznaczone są wyłącznie dla konkretnych odbiorców. Dalsza reprodukcja czy udostępnianie materiałów osobom trzecim jest ściśle zabroniona. Za złamanie praw grozi grzywna bądź kara pozbawienia wolności do lat 2. 

W przypadku upublicznienia materiałów szkoleniowych na serwisach umożliwiających wymianę treści w formie elektronicznej lub udostępniania materiałów w inny sposób autor Kursu wystąpi o odszkodowanie na drodze cywilnej. Wartość odszkodowania w takim przypadku szacuje się na nie mniej niż 100 tys. EUR.  

 

 

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.

Spółka jest uprawniona do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:

a. zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;

b. nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;

c. zmiany cennika;

d. usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników;

e. poprawa ochrony prywatności Użytkowników;

f. zmiany w polityce prywatności;

g. zapobieganie nadużyciom;

h. względy bezpieczeństwa;

i. zmiany technologiczne i funkcjonalne;

j. zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;

k. zmiany redakcyjne.

Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na stronie kurs.inteligentnyinwestor.pl oraz przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. 

Spółka może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

(i) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15- dniowego okresu powiadomienia,

(ii) musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

6.2.

W przypadku braku akceptacji planowanych zmian Regulaminu, Użytkownik w celu rozwiązania umowy ze Spółką powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian, powiadomić o tym Spółkę. Rozwiązanie przez Użytkownika w powyższym trybie umowy ze Spółką dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek po upływie 15 dni od powiadomienia Użytkownika o zmianach Regulaminu.

6.3.

Postanowienia art. 6.1 c) f) oraz i) nie mają zastosowania do konsumentów i Spółka nie będzie na ich podstawie zmieniać umów zawartych z konsumentami.